Rapport från det senaste WG CyS möte

22/10/20

ITS WG CyS diskuterade på sitt senaste möte 19/10/2022 bland annat arbetet med standardiseringsbegäran gällande cybersäkerhet under radioutrustningsdirektivet (RED) och hur intressenternas synpunkter kan föras in i processen både via ITS/ETSI och SIS/CEN.

Ledamöterna tog upp synpunkter kring nackdelar med att ta betald för säkerhetsstandarder som skulle vara lättillgängliga (utan login) och kostnadsfritt (precis som EN 303 645). Denna diskussion måste dock tas inom SIS, eftersom det kommer vara CEN som fastställer europeiska standarder under Kommissionens nya standardiseringsbegäran.

Jerker Berglund (PTS) rapporterade från ETSI Security Conference. Det var glädjande att se så många svenska aktörer på plats i Sophia-Antipolis, som bekräftar att intresset för cybersäkerhet är högt och ETSI:s arbete på detta område uppskattas. ETSI Security Conference har sedan många år tillbaks varit en bra plattform för att diskutera idéer och för att uppdatera sig på hur arbetet med standarder fortskrider samt vilka projekt som finns i olika delar av världen. ETSI tog bland annat fram EN 303 645, som innefattar en bred uppsättning av grundläggande principer för säkerhet i IoT-enheter för konsumentmarknaden och som nu används som utgångspunkt för utveckling av vertikala standarder. Storbritannien rapporterade att deras ny lag om produktsäkerhet innehåller obligatoriska säkerhetskrav för alla nätverksanlutna konsumentprodukter som placeras på marknaden, som baseras på ETSI EN 303 645. Angående certifiering av säkerhet utvecklar ETSI just nu TS 103 710, som är oberoende av certifieringsscheman. Syftet med specifikationen är att bidra till ett harmoniserat angreppssätt vad gäller bedömning av överensstämmelse med principerna i EN 303 645.

Även IEC har tagit fram en standardserie för cybersäkerhet (IEC 62443-serien), som motsvarar EN 303 645 fast för industriell IoT istället för konsumentprodukter.

Här hittar du mer information om WG CyS.

3 nya Application Guides

22/05/18

De tre dokument som ITS skickade ut på remiss i mars är fastställda och kan laddas ner under följande länkar:

ITS ApG 21 utgåva 6 – Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-21-utgava-6-faststalld-2022-05-06.pdf

ITS ApG 30 utgåva 1 – Automatic network invocation of relay services

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-30-utgava-1-faststalld-2022-05-06.pdf

ITS ApG 9 Utgåva 9 – Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-9-utgava-9-faststalld-2022-05-06-1.pdf

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

ITS Rapport 29 på remiss

21/08/31

Inom ITS WG NI har arbete pågått att fram ITS Rapport 29 ”Solutions for location of emergency calls in Sweden”.

Den tekniska specifikationen beskriver hur lokalisering av nödsamtal har specificerats och vilka tekniska lösningar som tillämpats sedan krav på lokalisering av nödsamtal tillkommit. Specifikationen avser den svenska marknaden och har inga tidigare utgåvor. Dokumentet kan laddas ner här: http://stage.its.se/wp-content/uploads/2021/08/ITS-Report-29-V1-2021-08-31.pdf

Arbete har pågått sedan 2020.

Remisstiden är till senast den 1 oktober 2021. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Nils Weidstam (nils@nwconsult.se).

ITS vd Bettina Funk blir ny medlem av ETSI styrelse

20/12/02

ETSI:s generalförsamling valde den 1:a december 2020 sin nya styrelse för perioden 2020–2023. Bettina Funk, vd för Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS), är en av de nya medlemmarna i styrelsen och gjorde entré med ett valresultat på ”Top-4” i den nya styrelsen.

– Jag är väldigt stolt och glad över att jag har fått förtroendet av så många ETSI-medlemmar samtidigt som jag är ödmjuk inför uppgiften, säger Bettina. Men framför allt ser jag mycket fram emot att hjälpa till att skapa ETSI:s framtid tillsammans med alla andra duktiga styrelsemedlemmar.

Utöver standardisering på de klassiska områdena som radio- och telekommunikation har ETSI under de senaste åren gjort stora insatser inom standardisering av nya informationstekniska områden som till exempel cybersäkerhet. Utöver tekniska sakfrågor behöver ETSI även se till att utvecklingen av exempelvis New Legislative Framework-systemet (NLF) inom EU går åt rätt håll. Här kommer ETSI:s styrelse inom den kommande mandatperioden behöva axla uppgiften att tillsammans med CEN och CENELEC utarbeta nya samarbetsformer med kommissionen för att bibehålla den positiva effekten som standardiseringen har haft på utvecklingen av den gemensamma europeiska marknaden sedan införandet av NLF.

– Det är med stor glädje som vi idag kan annonsera att ETSI:s ca 900 medlemmar från 62 länder visat sitt starka stöd för Bettina och ITS, säger Magnus Madfors, ordförande för ITS. Med styrelseplatsen i ETSI får vi inom ITS en utmärkt insyn i ETSI:s kärnverksamhet samt ökar möjligheten för ITS att framföra svenska intressenters åsikter i viktiga frågeställningar. Styrelseuppdraget öppnar dessutom för ytterligare möjligheter för diskussioner med nationella myndigheter samt med kommissionen.

Möte med utrikeshandelsminister Anna Hallberg

20/11/24

Idag fick vi tillsammans med SEK Svensk Elstandard och SIS möjlighet att träffa utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Vi tackar för ett givande samtal kring standardiseringen som möjliggörare för svensk export och ökad svensk konkurrenskraft.

 

Remiss ApG 9 Utgåva 8

20/07/15

Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 9 – Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I till Utgåveläge 8. Den tekniska specifikation anger hur överföring av nummerinformation ska ske mellan allmänna kommunikationsnät i Sverige. Utgåvorna fram till nu har endast omfattat nätsignalsystem ISUP. Dokumentet kan laddas ner här.

Arbete har pågått sedan 2019 med att få med moment som rör överföring av nummerinformation för nätsignalsystem SIP/SIP-I. Utvärderingar har gjorts om ITS ApG 9 ska uppdateras helt eller om referens istället ska ske till Telia Companys specifikation (8211-A356) om överföring av nummerinformation vilken är den specifikation som i praktiken används mellan flertalet operatörer idag.

De ändringar som införts i Utgåva 8 sedan föregående utgåva kan sammanfattas enligt nedan:

1) Referens till Telia Companys specifikation för överföring av nummerinformation mellan fasta nät för SIP/SIP-I – Telias specifikation A8211-A356, Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I, som finns här: https://www.teliawholesale.se/products/fast-telefoni-trafik/samtrafik-Fast/dokument

2) En not har införts om att överföring av nummerinformation mellan svenska mobilnät beskrivs i en nordisk implementeringsspecifikation baserad på GSMA IR.95 (https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/IR.95-v7.0.pdf) som beskriver IMS-baserad sammankoppling mellan mobilnät. Denna nordiska specifikation är inte allmänt tillgänglig på GSMA:s webbplats utan den kan tillhandahållas av någon av de svenska mobiloperatörerna, men en draftversion kan laddas ner här för kännedom.

3) Några mindre editoriella justeringar har genomförts.

Remisstiden är till senast den 1 september 2020. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se).

Beslut ITS Fullmäktige

20/06/03

ITS Fullmäktige beslutade att anta de föreslagna nya stadgarna som därmed gäller from 2020-05-05 och som kan laddas ner här.

ITS Fullmäktige välkomnade Trimble AB och Leissner Data AB som nya medlemmar.

ITS Fullmäktige valde Carina Martinsson (Trimble AB) som nytt medlem till ITS Styrelsen. Välkommen Carina!

Remiss ApG 25 utgåva 3

20/05/26

ITS ApG 25 Utgåva 3 – Specifikation för dirigering m.m. av nödsamtal mot PSAP (SOS Alarm)

Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 25 till Utgåveläge 3. Den tekniska specifikation anger sammankoppling och dirigering av nödsamtal/eCall från allmänna kommunikationsnät till gränssnittet (SOS-NTP) mot alarmeringscentraler (PSAP) som hanteras av SOS Alarm.

ITS ApG 25 avser nätsignalsystem SIP mot PSAP och kompletterar därmed Report ITS 24 som omfattar nätsignalsystem ISUP mot PSAP. Dokumentet kan laddas ner här.

De ändringar som införts i Utgåva 3 sedan föregående utgåva kan sammanfattas enligt nedan:

1) Stöd för realtidstext (RTT)

2) Stöd för utökad lokaliseringsinformation (SIP Geolocation)

3) Terminologibyte, VSP (Voice Service Provider) ersatt med ECSP (Electronic Communication Service Provider)

4) Tillägg/justerning av referenslistan

Rapportörerna för ITS ApG 25 har gjort en överskådlig sammanfattning i tabellform där det framgår vad de olika ITS-specifikationerna omfattar när det gäller dirigering m.m. av nödsamtal/eCall mot PSAP i Sverige. Den kan laddas ner häroch det är den blåfärgade raden som beskriver den ITS-specifikation som nu är föremål för den aktuella ITS remissen.

ITS ApG 25 hänvisar även till en specifikation som SOS Alarm tagit fram för IP/SIP inkoppling mot PSAP – denna specifikation kan laddas ner här.

Remisstiden är till senast den 17 juni 2020.

Covid-19

20/05/26

Kansliet jobbar hemifrån under de rådande omständigheterna men är alltid tillgängligt via mejl eller telefon.

Verksamheten fortsätter som vanligt med online möten istället för personliga träff i Kista.