Arbetsgrupper

Det tekniska arbetet inom ITS utförs i arbetsgrupper, där experter möts för att diskutera standardutvecklingen och förslag från medlemmar samt aspekter som bör täckas av en standard. Den nationella omröstningen av europeiska och harmoniserade europeiska standarder görs i en specifik arbetsgrupp.

Standards approval

Arbetsgruppen ansvarar för röstning av europeiska standarder inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), cybersäkerhet, tillgänglighet och energikonsumtion. Gruppen arbetar med att sammanföra små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning. Varje år behandlas ett hundratal europeiska standarder, däribland de harmoniserade standarderna som ETSI tar fram för radioutrustningsdirektivet. Genom deltagande i ITS WG SA får ni information om gällande krav och regler för framtida radiokommunikation, cybersäkerhet, energikonsumtion och utvecklingen av det europeiska standardiseringssystemet. Aktivt deltagande ger möjlighet att påverka arbetet och därmed utveckla tjänster och produkter som kan säljas i Europa.

Standarder som är uppe för röstning finns här: https://webapp.etsi.org/deliverables/home.asp

Networking Interworking

Gruppens målsättning är att säkerställa funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, samt mellan de allmänna kommunikationsnäten och larmcentraler för nödkommunikation där europeisk eller internationell standard/teknisk specifikation saknas. Medlemmarna i gruppen består främst av nätoperatörer och andra aktörer inom IKT såsom tillverkare, konsulter och statliga myndigheter. Gruppen utvecklar tekniska specifikationer (Application Guides) och tar vid behov även fram nationella svenska standarder. De genomför förstudier inom nya teknikområden där resultaten ibland utgör underlag till föreskrifter från PTS men främst används i branschöverenskommelser och/eller samtrafikavtal mellan operatörer.

Human factors

Arbetsgruppen ansvarar för att samla svenska ståndpunkter i framtagandet av EN 301 549 (Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster). Den europeiska standarden EN 301 549 är avsedd att användas dels vid offentlig upphandling av IKT, liksom av offentliga aktörer som omfattas av det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

Cyber security

Arbetsgruppen bevakar framtagandet av standarder inom ETSI TC Cyber, WG QSC (Quantum-Safe Cryptography) och ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures). Gruppen diskuterar krav från olika intressenter och samlar svenska synpunkter för gemensam input. Eftersom cybersäkerhet är en viktig aspekt i olika sektorer sammanför gruppen små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning.

Multi stakeholder platform

Gruppen diskuterar inkommande dokument till Multi Stakeholder-plattformen med syfte att utveckla svenska ståndpunkter. Multi Stakeholder-plattformen består av representanter från medlemsstaterna och EFTA länder, de Europeiska och internationella IKT standardiserings organisationerna och organisationer som representerar industrin, små och medelstora företag och konsumenter.