Ny remiss

Det finns en fråga från EU kommissionen angående EN 301 908-19 (IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX(TM)) TDD User Equipment (UE) under aktuella remisser – ITS.

ETSI issues two major standards for emergency calls: Next Generation 112 and Advanced Mobile Location

ETSI’s Emergency Communication Special Committee has recently released two major specifications, ETSI TS 103 479, for NG112, the next generation of European emergency services and ETSI TS 103 625, for the specific Advanced Mobile Location function. AML is already implemented in 22 countries worldwide following the publication of the first ETSI technical report TR 103 393.

This work is directly connected to the work ongoing in ITS working group NI. For more information on the working group: https://its.se/arbetsgrupper/ag15/

Nya Application Guides

ITS WG NI (Working Group Network Interworking) har uppdaterat ITS Application Guides 9 (Transfer of number information in national interconnections based on ISUP) och 21 (Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities) samt skrivit den nya Application Guide 28 (Transfer of interoperator Premium rate services and Mass call services termination numbers). Alla tre finns nu för fri nedladdning här:

Nytt utbildningsmaterial från ETSI

ETSI has released a new set of classroom teaching materials on ICT standardization. A comprehensive textbook, “Understanding ICT Standardization: Principles and Practice”, together with an extensive slide pack have been developed with the support of the European Commission and the EFTA Secretariat. The textbook and slides, written by six experts who have both academic and practical standardization experience, are available for download for free from the ETSI website at www.etsi.org/standardization-education.

The new teaching materials from ETSI follow a modular design to enable students to focus on the aspects which most concern them. Topics covered include:

  • Standardization basics
  • The standards ecosystem
  • The production of standards
  • Standardization and innovation
  • Standardization and strategy
  • A business perspective: Standardization and intellectual property rights (IPR)
  • The economic benefits of standards

The teaching materials, already being trialled in universities, are available for download from www.etsi.org/standardization-education and the PowerPoint version of the slides is available with a license enabling lecturers to adapt and integrate the slides in their existing teaching materials. Printed copies of the textbook will be available shortly for purchase from online bookstores.

Rusta verksamheten för innovation och konkurrenskraft

Standarder, ackreditering och immaterialrätt är viktiga verktyg för att utveckla svensk innovationskraft. Ett nytt projekt vill nu öka kunskapen och möjligheterna för små och medelstora företag att jobba med dessa frågor. PRV:s generaldirektör berättar mer.


”Genom standarder kan du koppla ihop dina idéer och produkter till en helhet som gör det enklare att ta kontakter på en internationell marknad.”

Peter Strömbäck, generaldirektör PRV

Mobiltelefonen och GSM-standarden är ett bra exempel på hur standarder, ackreditering och immaterialrätt kan samverka för att stärka utvecklingen i en hel bransch. Standarden gav möjlighet att utveckla mobilnät och telefoner, ackrediteringar säkerställde att krav och regler följdes och med patent och licenser som grund kunde en rad produkter och tjänster bidra utvecklingen som för svensk del varit väldigt framgångsrik.

– Vi vill komma ut och sätta standarder, ackreditering och immaterialrätt i ett sammanhang så att fler förstår hur de hänger ihop. Det finns en stor affärsnytta med att tänka långsiktigt och tidigt ta med dessa frågor i innovationsprocessen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV som är en av aktörerna som är engagerade i projektet.

Även om standarder, ackrediteringar och immaterialrätt omger oss i vardagen, är det områden som kan uppfattas som tekniska och svåra att ta till sig. Standarder gör det möjligt att koppla ihop olika typer av produkter och tjänster till helheter, ackrediteringar kontrollerar och kvalitetssäkrar medan immaterialrätten gör det möjligt att bygga värden av kunskapsbaserade tillgångar.

– Detta är områden som är osynliga för de allra flesta, men de är alla centrala komponenter för att utveckla innovationskraft. Dessutom rustar de dig för en internationell resa och ger dig skydd på den internationella marknaden, säger Peter Strömbäck.

Verktyg för medvetna beslut
Peter Strömbäck konstaterar att det finns många fördelar med att använda sig av de globalt förankrade verktyg som standarder, ackreditering och patent innebär, både för innovation och för kommersialisering av produkter, tjänster och forskningsresultat. Den gemensamma nämnaren är att de ger verktyg för att tänka långsiktigt och fatta medvetna beslut. 

Via de organisationer som jobbar med dessa frågor kan man dessutom få bra kunskap om pågående standardiseringsarbete samt patent och teknikutveckling i andra länder och på så vis skaffa sig ett försprång i att utveckla produkter och tjänster.
– Genom standarder kan du koppla ihop dina idéer och produkter till en helhet som gör det enklare att ta kontakter på en internationell marknad. Dessutom kan de vara en bra hjälp i marknadsföringen.

Omsätta idéer
Idag finns det innovationsstandarder och vägledningar som visar bästa möjliga väg genom innovationsprocessen. Peter Strömbäck poängterar att standarder gör det lättare att organisera arbetet, ta vara på kreativiteten och att omsätta idéerna till konkreta innovationer. Dessutom säkerställer de att man inte missar något viktigt steg på vägen.

– Har du en idé eller en teknisk lösning som du bör ta patent på, ett varumärke du bör skydda eller en design som är unik? Se till att ta in frågorna kring immaterialrätt tidigt i processen, tipsar han.

Peter Strömbäck tror att standarder, ackrediteringar och immaterialrätt är viktiga pusselbitar för att skapa innovation, lönsamhet och tillväxt på marknader både i och utanför Sveriges gränser.

– Jag ser massor av möjligheter där svenska företag kan nå nya framgångar världen över. Man behöver inte vara expert på områdena, men se till att läsa på om standarder, ackreditering och immaterialrätt så att ni tar vara på möjligheterna, är rådet från Peter Strömbäck.

skribent: Anna Nyström 

För mer information om ackreditering, se www.swedac.se

För mer information om immaterialrätt, se www.prv.se

För mer information kring standardisering på det elektrotekniska området, se www.elstandard.se

För mer information kring annan standardisering, se www.sis.se

För mer information kring standardisering av mobiltelefoni och informationsteknologi, se www.its.se

Skarpt läge för RED från och med 13 juni 2017

Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i Europarådets och parlamentets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (RE-direktivet eller RED).

Utrustning som uppfyller de gamla kraven i direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) och som har släppts ut på marknaden senast 12 juni 2017 får tillhandahållas på marknaden, dvs. säljas, även efter den 12 juni 2017. Utsläppande på marknaden innebär förenklat uttryckt att utrustningen fysiskt befinner sig på EUs inre marknad (som inkluderar även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz).

Det saknas fortfarande många harmoniserade standarder för RED. När det gäller kraven i art. 3.1 (elsäkerhets- och EMC-krav) kan tillverkaren använda sig av modul A (tillverkardeklaration) även om inga harmoniserade standarder finns tillgängliga eller används. När det gäller kraven i art. 3.2 och art. 3.3 (radiokrav och övriga krav) måste tillverkaren vända sig till ett anmält organ om det inte finns några harmoniserade standarder publicerade i EUs officiella tidning.

Post- och telestyrelsen har tagit fram faktablad för tillverkarens, importörens och distributörens ansvar samt ett faktablad som sammanfattar direktivets märknings- och informationskrav.

Kommissionen har tagit fram en lägesrapport om harmoniserade standarder för RED och publicerat ett vägledningsdokument, den så kallade RED-Guiden.

All information finns på PTS webbplats.

 

Förändringar i ITS ledning

Thomas Borglin

Svante Skeppstedt som varit ansvarig för ITS kansli från den 1/1 2015 lämnat över ansvaret till Thomas Borglin. ITS vill tacka Svante för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till när han nu går i pension. Thomas har från 1/6 2017 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Thomas har sedan många år varit verksam inom standardisering inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Thomas finns normalt i Kista och kan kontaktas på thomas.borglin@its.se alt. 070 300 9542.


2018 års ordinarie Fullmäktigemöte

2018 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2018, kl.10 – 12. på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 27 april 2017, på ITS i Kista.