Remiss ApG 9 Utgåva 8

20/07/15

Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 9 – Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I till Utgåveläge 8. Den tekniska specifikation anger hur överföring av nummerinformation ska ske mellan allmänna kommunikationsnät i Sverige. Utgåvorna fram till nu har endast omfattat nätsignalsystem ISUP. Dokumentet kan laddas ner här.

Arbete har pågått sedan 2019 med att få med moment som rör överföring av nummerinformation för nätsignalsystem SIP/SIP-I. Utvärderingar har gjorts om ITS ApG 9 ska uppdateras helt eller om referens istället ska ske till Telia Companys specifikation (8211-A356) om överföring av nummerinformation vilken är den specifikation som i praktiken används mellan flertalet operatörer idag.

De ändringar som införts i Utgåva 8 sedan föregående utgåva kan sammanfattas enligt nedan:

1) Referens till Telia Companys specifikation för överföring av nummerinformation mellan fasta nät för SIP/SIP-I – Telias specifikation A8211-A356, Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I, som finns här: https://www.teliawholesale.se/products/fast-telefoni-trafik/samtrafik-Fast/dokument

2) En not har införts om att överföring av nummerinformation mellan svenska mobilnät beskrivs i en nordisk implementeringsspecifikation baserad på GSMA IR.95 (https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/IR.95-v7.0.pdf) som beskriver IMS-baserad sammankoppling mellan mobilnät. Denna nordiska specifikation är inte allmänt tillgänglig på GSMA:s webbplats utan den kan tillhandahållas av någon av de svenska mobiloperatörerna, men en draftversion kan laddas ner här för kännedom.

3) Några mindre editoriella justeringar har genomförts.

Remisstiden är till senast den 1 september 2020. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se).