WORKING GROUP
STANDARDS APPROVAL

Arbetsgruppen ansvarar för röstningen av europeiska standarder inom IKT, cybersäkerhet, tillgänglighet och energikonsumtion. Gruppen jobbar med att sammanföra små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning. Varje år behandlas ett hundratal europeiska standarder, däribland de harmoniserade standarderna som ETSI tar fram för radioutrustningsdirektivet. Genom deltagande i ITS WG SA får man information om gällande krav och regler för framtida radiokommunikation, cybersäkerhet, energikonsumtion och utvecklingen av det europeiska standardiseringssystemet. Aktivt deltagande ger möjlighet att påverka arbetet och därmed utveckla tjänster och produkter som kan säljas i Europa.

WORKING GROUP
NETWORKING INTERWORKING

Gruppens målsättning är att säkerställa funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, samt funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät och PSAP för nödkommunikation, i de fall europeisk eller internationell standard/teknisk specifikation saknas. Ett deltagande i ITS WG NI bör främst vara intressant för operatörer och andra tillhandahållare inom sektorn elektronisk kommunikation, samt för tillverkare, konsulter och statliga myndigheter verksamma inom samma sektor. Gruppen utvecklar främst tekniska specifikationer (Application Guides) och vid behov föreslås svensk nationell standard (Swedish Standard). I vissa fall kan ett nytt område studeras genom framtagandet av en förstudie (Technical study). Gruppens dokument kan i vissa fall utgöra underlag till föreskrifter och allmänna som meddelas av PTS, men främst används de i branschöverenskommelser och/eller samtrafikavtal mellan operatörer.

WORKING GROUP
HUMAN FACTORS

Arbetsgruppen ansvarar för att samla svenska ståndpunkter i framtagandet av EN 301 549 (Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster). Den europeiska standarden EN 301 549 är avsedd att användas dels vid offentlig upphandling av IKT, dels av offentliga aktörer som omfattas av det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

WORKING GROUP
CYBER SECURITY

Arbetsgruppen bevakar framtagandet av standarder inom ETSI TC Cyber, WG QSC (Quantum-Safe Cryptography) och ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures). Gruppen diskuterar krav från de olika intressenter och samlar Svenska synpunkter för gemensam input. Eftersom cybersäkerhet är en viktig aspekt i olika sektorer sammanförar gruppen små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning.

 

WORKING GROUP
MULTI STAKEHOLDER PLATFORM

Gruppen diskuterar de inkommande dokument till Multi Stakeholder plattformen med syftet att utveckla svenska ståndpunkter. Multi Stakeholder plattformen består av representanter från medlemsstaterna och EFTA länder, de Europeiska och internationella IKT standardiserings organisationerna och organisationer som representerar industrin, små och medelstora företag och konsumenter.

MEMBER