Skarpt läge för RED från och med 13 juni 2017

Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i Europarådets och parlamentets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (RE-direktivet eller RED).

Utrustning som uppfyller de gamla kraven i direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) och som har släppts ut på marknaden senast 12 juni 2017 får tillhandahållas på marknaden, dvs. säljas, även efter den 12 juni 2017. Utsläppande på marknaden innebär förenklat uttryckt att utrustningen fysiskt befinner sig på EUs inre marknad (som inkluderar även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz).

Det saknas fortfarande många harmoniserade standarder för RED. När det gäller kraven i art. 3.1 (elsäkerhets- och EMC-krav) kan tillverkaren använda sig av modul A (tillverkardeklaration) även om inga harmoniserade standarder finns tillgängliga eller används. När det gäller kraven i art. 3.2 och art. 3.3 (radiokrav och övriga krav) måste tillverkaren vända sig till ett anmält organ om det inte finns några harmoniserade standarder publicerade i EUs officiella tidning.

Post- och telestyrelsen har tagit fram faktablad för tillverkarens, importörens och distributörens ansvar samt ett faktablad som sammanfattar direktivets märknings- och informationskrav.

Kommissionen har tagit fram en lägesrapport om harmoniserade standarder för RED och publicerat ett vägledningsdokument, den så kallade RED-Guiden.

All information finns på PTS webbplats.