Småföretagare (SME)

Gemensamma europeiska och svenska ansträngningar

De europeiska standardiseringsorganisationerna CENELEC, CENELEC och ETSI (vars verksamhet ITS täcker) har hörsammat politikernas uppmaning att underlätta mikro-, små- och medelstora företags (SME) deltagande i standariseringsarbetet. Alla företag, myndigheter och organisationer med verksamhet i Sverige är välkomna att delta i ITS standardiseringsarbete. Var femte ITS-medlem kategoriseras som ett SME – en väsentlig drivkraft för tillväxt och innovation.

ITS stödjer SMEs engagemang och deltagande i svensk standardiseringen, som kan ske genom aktivt eller passivt deltagande eller som användare av standarder.

Främjande av SMEs medverkan

ETSIs erbjudande för SMEs redovisas på http://www.etsi.org/about/etsi-for-smes. En detaljerad, kostnadsfri introduktionskurs anordnas två gånger per kalenderår med avsikt att leda till bättre förståelse och därmed möjliggöra bättre påverkan och användning av standarder inom vårt område.

Vi främjar användningen av standarder genom fri och kostnadsfri tillgång till alla ETSIs och ITS standarder och övriga publikationer (samt ITU-Ts, med vissa begränsningar): se www.its.se/standarder och www.its.se/kataloger/

ITS och ETSIs aktuella arbetsprogram är tillgängliga genom http://its.se/arbetsgrupper/wp2014/

Bland specifika anpassningar avsedda att främja SMEs deltagande nämns “pröva på”- perioden som ger ITS intressenter möjlighet att delta i upp till tre arbetsmöten under maximalt 6 månader, innan de bestämmer sig för att eventuellt ansöka om medlemskap i ITS (som också erbjuder en kostnadseffektiv möjlighet till direktmedverkan i ETSI). Vidare kan icke-vinstdrivande medlemmar såsom universitet och högskolor få en reducerad medlemsavgift.

Arbetsgruppen för ICT Accessibility har under mer än ett decennium erbjudit fritt deltagande utan något som helst krav på medlemskap.

I vissa fall har ITS, i samarbete med våra systerorganisationer SEK och SIS anordnat kostnadsfria, för alla tillgängliga introduktioner till förslag om kommande Europeiska Standarder (EN) och deras innehåll samt möjlighet att påverka dessa.

Resebidrag och övrig finansiering

ITS kan tyvärr inte någon möjlighet att erbjuda resebidrag eller annan finansiering för deltagande i bl.a. plenarmöten och tekniska kommittéer m.m. men det kan täckas genom stipendier eller efter ansökan hos SKA-Rådet, se http://www.skaradet.se/riktlinjer.html

Eventuella frågor besvaras med fördel genom http://its.se/om-its/kontakt/