Hur standard blir till

Initiativ till standardisering kan komma från många håll. I princip kan vilken instans som helst, enskild eller offentlig, vända sig till ett standardiseringsorgan med förslag om att standardisering bör påbörjas inom något område.

Varje nytt förslag till standardisering prövas med hänsyn till ekonomisk eller annan nytta och om det kan få internationellt gehör. I de internationella standardiserings­organen deltar sedan varje medlemsland i den prövning som sker av förslag till nya internationella arbetsuppgifter. Flertalet svenska standardiseringsuppgifter har i dag anknytning till internationell standardisering. Svenska intressenter kan delta i telekommunikationsstandardiseringsverksamheten genom ITS. Europeisk och global telekommunikationsstandardisering sker även genom direkt deltagande från intressenterna. Så är t ex Ericsson, TeliaSonera, Teracom direkta medlemmar i ETSI och ITU. Post & telestyrelsen är medlem i ETSI och den svenska statens representant i ITU.

För varje standardiseringsuppgift finns ett ansvarigt sekretariat som svarar för projektledning. Standardförslag utarbetas av experter från berörda intressenter i kommittéer och arbetsgrupper. Varje standardiseringsprojekt avslutas med en öppen remissbehandling innan standarden fastställs. ITS ansvarar för röstningarna i ETSI och framtagningen av förslag till röstningarna inom ITU.

Internationell standard fastställs genom omröstning bland medlemsländerna. Svensk standard fastställs av respektive standardiseringsorgan.

Europeisk standard överförs nästan alltid till svensk standard. Enligt information på annan plats på ITS hemsidor framgår det att ITS upphört med att fastställa europeiska standarder från ETSI (EN 300 000-serien) som svenska standarder. Globala standarder överförs mycket sällan av ITS till svensk standard. SIS samt SEK Svensk Elstandard fastställer och ger ut svensk standard samt säljer svensk och internationell standard.

ALLA ITS STANDARDER ÄR FRITT TILLGÄNGLIGA FRÅN ITS HEMSIDA