Stadgar

ITS 360 Rev. G                                                             

STADGAR FÖR SVENSKA INFORMATIONS- OCH TELEKOMMUNIKATIONS-STANDARDISERINGEN (ITS)

(SWEDISH ICT STANDARDISATION (ITS))      

Ideell förening med organisationsnummer 802013- 4766     

                

 • ORGANISATIONSFORM

Svenska Informations- och Telekommunikations-Standardiseringen (ITS) är en ideell förening.

ITS är av Sveriges regering erkänd såsom svenskt standardiseringsorgan för informations/IT- och telekommunikationsstandardiseringen i Sverige.

 • ÄNDAMÅL

ITS har till uppgift att:

 1. Svara för den svenska standardiseringsverksamheten inom området telekommunikation;
 2. Svara för remisshantering av förslag till europeiska standarder och andra publikationer, godkänna förslag, fastställelse och/eller utgivning samt besluta om fastställelse som svensk standard, enligt ordning fastställd av Sveriges regering;
 3. Då särskilda behov föreligger, utarbeta svensk nationell standard, svenska rapporter/ regler och/eller tillämpningsanvisningar.

ANMÄRKNING: Med ”svensk nationell standard” avses standard för tillämpning enbart inom Sverige (av standard som saknar europeisk motsvarighet).

 1. Som medlem i European Telecommunications Standards Institute (ETSI), verka för dess målsättning (se ETSIs hemsida, etsi.org).
 2. För svensk del skall ITS verkställa de uppgifter som åligger Nationella Standardiseringsorgan (NSO) inom ETSI, enligt regeringsbeslut.
 3. Vid behandlingen och utarbetandet av svensk standard och andra regler, i möjligaste mån beakta europeiska standarder och främja globala harmoniseringssträvanden;
 4. Verka för att standarder och tekniska regler blir kända och allmänt tillämpade;
 5. Samarbeta med svenska och utländska organisationer med ovan angivna och liknande uppgifter;
 6. Mot ersättning utföra särskilda tjänster, som stöd för intressenternas standardiserings-arbete.
 • SAMMANSÄTTNING

ITS intressenter utgörs av för verksamheten intresserade organisationer, institutioner, myndigheter och företag.

Fullmäktige väljer in och bekräftar utträde för organisation, institution, myndighet eller företag som intressent i ITS.

Ansökan om medlemskap kan ske närhelst under året och kan beviljas tillfälligt av styrelsen, fram till kommande Fullmäktige.

Ansökan om utträde ska lämnas till ITS senast den 30 september föregående kalenderår.

Deltagande utövas genom representation i fullmäktige enligt 6§ och regleras i övrigt genom särskilda överenskommelser med ITS.

 • VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

ITS verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 • ORGANISATION

ITS organ är fullmäktige, styrelse, arbetsgrupper, verkställande direktör och kansli.

Organisationen i övrigt regleras av riktlinjer för ITS utfärdade enligt 11§.

 • FULLMÄKTIGE

Fullmäktige är ITS högsta beslutande organ.

ITS intressenter anmäler en (1) representant i fullmäktige för en tid av tre (3) år, med möjlighet till nytt förordnande.

Representant har rätt att för sig utse tillfällig ersättare.

VD deltar i fullmäktige i kraft av sitt ämbete men är inte medlem i fullmäktige och har ingen rösträtt.

ITS fullmäktige utser inom sig ordförande och vice ordförande för en tid av ett (1) år.

ITS fullmäktige utser en representant till Sveriges Standardiserings Förbunds fullmäktige för en tid av ett (1) år.

 

 

 

6.1           Fullmäktigemöten

Fullmäktige sammanträder årligen för ordinarie möte före maj månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sänds till varje representant senast 14 dagar före mötet, genom e-post.

Härutöver kan extra fullmäktigemöte (även elektroniskt möte) äga rum på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sänds till varje representant senast 14 dagar före mötet, genom e-post.

Fullmäktigemötet leds av ordföranden eller, vid förhinder av denne, av vice ordföranden eller särskilt utsedd representant.

Dagordning vid ordinarie fullmäktigemöte

 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 • Inval av nya intressenter, anmälan om utträde av intressent och anmälan beträffande representation i ITS fullmäktige
 • Val av ordförande och vice ordförande till ITS fullmäktige
 • Val av en (1) ITS representant till Sveriges Standardiserings Förbunds fullmäktige
 • Föredragning av styrelsens beslutade budget för innevarande verksamhetsår
 • I förekommande fall, val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen
 • Val av två (2) revisorer (varav en (1) extern och en (1) medrevisor)
 • Val av valnämnd
 • Ärenden som hänskjutits till mötet av styrelsen eller av representant skriftligen, senast 7 dagar före mötet
 • Förslag om datum för nästa ordinarie fullmäktigemöte
 • Mötets avslutande

Beslutsordning vid fullmäktigemöte:

 1. Vid möte har varje representant en (1) röst;
 2. Fullmäktigemötet är beslutsmässigt om minst hälften av samtliga representanter är närvarande, eller har i förväg tillstyrkt förslagen.
 3. Representant som tillika är ledamot av styrelsen äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
 4. Beslut, utom beslut som avser stadgeändring enligt 12§, skall för att vara giltigt fattas med enkel majoritet;
 5. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, där vid lika röstetal lotten skall avgöra.

7          STYRELSE

Styrelsen är under fullmäktige ansvarig för ITS organisation och förvaltning. Styrelsen leder arbetet och föreslår verksamhetens inriktning. Styrelsen handhar ITS ekonomi och upprättar verksamhetsberättelse. Styrelsen utser verkställande direktör.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och består av ordförande, vice ordförande samt minst en (1) och högst fyra (4) ledamöter. Ordförande, vice ordförande och ledamöter väljs av fullmäktige för en period av tre (3) år.

VD deltar i styrelsen i kraft av sitt ämbete men är inte medlem i styrelsen och har ingen rösträtt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Beslut i styrelsen skall, för att vara giltigt, biträdas av mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter (personligen eller i form av i elektroniskt deltagande).

Styrelsen äger rätt att för behandling av särskilda uppgifter inom sig tillsätta utskott.

Styrelsen nominerar sin ordförande och en ledamot till styrelsen för Sveriges Standardiserings Förbund.

8               REVISORER

Räkenskaperna skall årligen granskas av två revisorer, varav en extern och en medrevisor från medlemmarna. Revisorerna utses av ITS fullmäktige för ett år i taget, vid ordinarie fullmäktigemöte.

9               VALNÄMND

Valnämnden består av en ledamot. Nämnden utses för ett år i taget, vid ordinarie fullmäktigemöte.

Valnämnden skall på fullmäktigemötet lämna förslag till val som skall verkställas på fullmäktigemötet enligt 6§, punkterna 8, 9, 11 och 12 på dagordningen för ordinarie fullmäktigemöte.

10             VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KANSLI

Verkställande direktören leder ett kansli, som administrerar verksamheten, biträder arbetsgrupperna i deras arbete och medverkar i den upplysningstjänst, representation och informationsverksamhet som utgör del av standardiseringsverksamheten.

Verkställande direktören bereder ärenden för behandling i styrelsen och är föredragande vid fullmäktiges och styrelsens sammanträden samt svarar för att beslut verkställs.

11             RIKTLINJER

Styrelsen har att tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och skall utfärda riktlinjer för verksamheten inom ITS.

För övergripande ärenden och samordning av standardiseringen i Sverige gäller riktlinjer överenskomna med Swedish Standards Institute (SIS) och Svensk Elstandard (SEK).

ITS ska, inom ramen för Sveriges Standardiserings Förbund, främja standardiseringen och användbarheten och tillgängligheten av standarder samt effektivisera de inre och yttre processerna inom standardiseringen.

ITS ska i möjligaste mån, inom den egna verksamheten, tillämpa och följa ETSIs regler angående medlemskap och avgifter, arbetsprocesser, dokumentformat, publikationer m.m. (av enhetlighets- och kostnadseffektivitetsskäl).

ITS arbetsspråk är i möjligaste mån svenska.

ITS-publikationer på svenska ska inkludera en kort sammanfattning på engelska.

Deltagande i ITS sammanträden kan ske genom personlig närvaro eller elektroniskt deltagande.

12             ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av och tillägg till dessa stadgar beslutas av fullmäktige, i sammanträde eller per capsulam, efter beredning av styrelsen.

Sådant beslut skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av samtliga deltagande representanter.

13              VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE

Skulle ITS upphöra med sin verksamhet, skall dess tillgångar disponeras enligt beslut i fullmäktige, efter förslag av ITS styrelse.

 

 

Denna version av ITS Stadgar, ITS/360 Rev. G, fastställdes av ITS ordinarie Fullmäktige den 24 april 2014 och träder i kraft från den 1 maj 2014.