2017 års ordinarie Fullmäktigemöte

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 27 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2016 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 3 maj 2016, på ITS i Kista.

Ny struktur och arbetssätt för arbetsgrupperna på ITS

Bakgrund

Den befintliga strukturen och arbetsuppgifterna för ITS-arbetsgrupper kan ses som ett historiskt arv som inte längre passar dagens behov. WG EHS (tidigare AG 3R) har haft informella diskussioner om hur man kan förbättra och rationalisera strukturen, uppgifterna och arbetssättet för arbetsgrupperna.

Styrelsen har vid sitt möte den 5 juni 2015 beslutat att genomföra den föreslagna förändringen.

Kort analys

ITS har flera viktiga uppgifter, bland annat:

  • Hanteringen av remisser av ENs samt harmoniserade standarder från ETSI. De flesta standarder som remissas kommer från kommittéer med ansvar för telekom- och radioutrustning, huvudsakligen BRAN, EE, ERM, HF, LI, MSG/TFES och RRS.
  • Telenätssamverkan mellan operatörer på nationell nivå.
  • Att ge ett gemensam forum för marknadsaktörer inom ITS-verksamhetsområdet där en branschorganisation saknas.

Flera medlemmar i ITS har engelska som koncernspråk och önskar att arbetsgrupperna får sina namn på engelska för att underlätta för förståelse vid spridning av dokument från arbetsgrupperna.

Den nya arbetsgruppsorganisationen.

  • WG Standards Approval som idag benämns WG EHS (tidigare AG 3R) ska hantera samtliga remisser och omröstningar av ENs och harmoniserade ENs.
  • WG Network Interworking nuvarande AG 15.
  • WG ETSI General Assembly nuvande AG3 med uppgiften att förbereda det svenska ställningstagandet till GA-möten.
  • WG Lawful Interception nuvarande AG LI
  • WG Human Factors nuvarande AG HF.
  • Accessibility Forum nuvarande AG 9.

Deltagandet i alla WG är i normalfall begränsat till ITS-medlemmar.

Deltagandet i Accessibililty Forum är däremot inte begränsat till medlemmar i ITS. Det är tillåtet att WG Human Factors och Accessibility Forum vid behov har gemensamma möten.

Det viktigaste i förslaget är att WG Standards Approval får ett totalt ansvar för hanteringen av röstningen på samtliga standarder från ETSI som ligger inom ITS ansvarsområde. De övriga grupperna får formulera synpunkter och förslag till omröstning för hantering av sina ETSI standarder som ligger inom ITS ansvarsområde till WG Standards Approval. Alla berörda ITS-medlemmar som har standarder att hantera får självfallet delta i WG Standards Approval.

Det första steget är att samtliga arbetsgrupper uppgiften att uppdatera/anpassa sina ToRs

Förändringar i ITS ledning

Svante Skeppstedt från CV

Svante Skeppstedt

Bruno von Niman som varit VD för ITS har från den 31/12 2014 slutat på ITS. ITS vill tacka honom för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till i sin fortsatta verksamhet. Svante Skeppstedt har från 1/1 2015 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Svante har en bakgrund i ABB och sedan många år inom standardisering främst inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Svante finns normalt i Kista och kan kontaktas på svante.skeppstedt@its.se alt. 070 300 9542.

Standardiseringsstrategin överlämnad

photo

Måndagen den 19 maj 2014 överlämnades Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Klicka här för  ytterligare information.

2015 års fullmäktigemöte

2015 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 23 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Den första timmen är endast för medlemmar; övriga intressenter och seniorer ansluter för den öppna delen vid kaffet kl. 11. ITS bjuder därefter alla på lunch som beräknas vara avslutad senast kl.14.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls torsdagen den 24 april 2014, på ITS i Kista.

EU:s datalagringsdirektiv* har ogiltigförklarats av EU-domstolen

ITS bevakar situationen med avseende på våra tekniska standarder (ETSI TS 102 657 och ITS Report ApG 27) men avvaktar regeringens, Post- och telestyrelsens (PTS) och ETSIs konsekvensanalys . Nästa arbetsmöte i ITS AG LI  (öppet för ITS alla medlemmar) planeras hållas onsdagen den 23 april, på ITS.

ITS har tagit fram en kort sammanfattning av vårt tekniska arbete inom detta område som kan erhållas på begäran; maila info(snabel-a)its.se.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte

2014 års Fullmäktigemöte i ITS kommer att äga rum på ITS, i Electrum i Kista (Kistagången 16), torsdagen den 24 april 2014, kl. 10.00.

Den öppna delen, där vi välkomnar ITS seniorer och övriga gäster, börjar kort efter kl. 11 och  innehåller två presentationer på temat trafikdatalagring och standardiseringsforskning:

– Joakim Strålmark, Senior Rådgivare, Post- och telestyrelsen och Ordförande i ITS AG 15 och AG LI, om ”ITS arbete med trafikdatalagringens tekniska aspekter”;

– Prof. Thomas Kalling, Standardisation Research Center, Lunds Universitet: ”ICT och Standards – En förutsättning för det Intelligenta och Hållbara Samhället, i Människans tjänst”.

Fullmäktigemötet avslutas med gemensam lunch (till omkring kl. 14).

Er anmälan till info@its.se emotses senast den 14 april 2014.

För vägbeskrivning och övriga detaljer, se http://www.elstandard.se/kontakt/index.asp

Varmt välkomna!

Tillgänglighetskrav lämpade för offentlig ICT-upphandling i Europa

EN 301 549 är godkänd och publicerad, tillsammans med tre tekniska rapporter (TR) och en Web Toolkit. För detaljer, se den gemensamma pressreleasen från ETSI, CEN och CENELEC här.

Ett hjärtligt tack till alla intressenter som har deltagit i arbetet och genom sitt uthållighet, engagemang och entusiasm skapat det mest avancerade och breda, funktionella kravdokument för IKT-tillgänglighet i Europa. Fortsättning följer…!

En svensk översättning av EN 301 549 planeras i samarbete med SIS.