Ny struktur och arbetssätt för arbetsgrupperna på ITS

Bakgrund

Den befintliga strukturen och arbetsuppgifterna för ITS-arbetsgrupper kan ses som ett historiskt arv som inte längre passar dagens behov. WG EHS (tidigare AG 3R) har haft informella diskussioner om hur man kan förbättra och rationalisera strukturen, uppgifterna och arbetssättet för arbetsgrupperna.

Styrelsen har vid sitt möte den 5 juni 2015 beslutat att genomföra den föreslagna förändringen.

Kort analys

ITS har flera viktiga uppgifter, bland annat:

  • Hanteringen av remisser av ENs samt harmoniserade standarder från ETSI. De flesta standarder som remissas kommer från kommittéer med ansvar för telekom- och radioutrustning, huvudsakligen BRAN, EE, ERM, HF, LI, MSG/TFES och RRS.
  • Telenätssamverkan mellan operatörer på nationell nivå.
  • Att ge ett gemensam forum för marknadsaktörer inom ITS-verksamhetsområdet där en branschorganisation saknas.

Flera medlemmar i ITS har engelska som koncernspråk och önskar att arbetsgrupperna får sina namn på engelska för att underlätta för förståelse vid spridning av dokument från arbetsgrupperna.

Den nya arbetsgruppsorganisationen.

  • WG Standards Approval som idag benämns WG EHS (tidigare AG 3R) ska hantera samtliga remisser och omröstningar av ENs och harmoniserade ENs.
  • WG Network Interworking nuvarande AG 15.
  • WG ETSI General Assembly nuvande AG3 med uppgiften att förbereda det svenska ställningstagandet till GA-möten.
  • WG Lawful Interception nuvarande AG LI
  • WG Human Factors nuvarande AG HF.
  • Accessibility Forum nuvarande AG 9.

Deltagandet i alla WG är i normalfall begränsat till ITS-medlemmar.

Deltagandet i Accessibililty Forum är däremot inte begränsat till medlemmar i ITS. Det är tillåtet att WG Human Factors och Accessibility Forum vid behov har gemensamma möten.

Det viktigaste i förslaget är att WG Standards Approval får ett totalt ansvar för hanteringen av röstningen på samtliga standarder från ETSI som ligger inom ITS ansvarsområde. De övriga grupperna får formulera synpunkter och förslag till omröstning för hantering av sina ETSI standarder som ligger inom ITS ansvarsområde till WG Standards Approval. Alla berörda ITS-medlemmar som har standarder att hantera får självfallet delta i WG Standards Approval.

Det första steget är att samtliga arbetsgrupper uppgiften att uppdatera/anpassa sina ToRs