Nyheter för EN 301 511 – GSM

24/06/11

Revideringen av denna EN initierades av en kommentar från kommissionen angående ett mätosäkerhetsvärde för ett specifikt effektintervall vid testning av mobilens effektnivå. Efter vidare analys konstaterade ETSI MSG att detta höga osäkerhetsvärde för det specifika effektintervallet inte påverkade mätosäkerheten och noggrannheten i kravtestet.

Dessutom noterade MSG att:
• Arbetet har pågått i fem år utan bidrag, och inget företag är villigt att fortsätta arbetet med denna EN.
• 3GPP har inte uppdaterat källspecifikationerna för GSM på flera år, vilket innebär att EN inte behöver uppdateras för att införliva 3GPP-ändringar.

MSG drog därför slutsatsen att den nuvarande versionen av EN 301 511 fortfarande är lämplig för RED och att det inte finns något intresse eller någon fördel med en revidering. Därför anser MSG att WI bör avslutas.

Alla kommentarer välkomnas fram till den 15 juni!

Här kan du läsa & ladda ner standarden!

Ny harmoniserad standard för digitala signaturer inom e-handel.

24/06/04

Digitala signaturer är avgörande för säkerhet och förtroende inom elektronisk handel. Detta dokument täcker digitala signaturer som stöds av PKI och offentliga nyckelcertifikat och syftar till att uppfylla internationella krav för säkerhet i elektroniska transaktioner, inklusive EU-förordning nr 910/2014.

Dokumentet, som kan användas för alla typer av transaktioner och miljöer, är nu en europeisk norm efter att tidigare varit en teknisk specifikation.

ETSI TR 119 100 ger vägledning om hur detta dokument kan användas inom ramen för standarder för elektronisk handel.

Kommentarer välkomnas fram till den 22 juni!

Här kan du läsa & ladda ner standarden!

Ny harmoniserad standard för AdES-digitala signaturer.

24/05/30

En ny harmoniserad standard är på ingång, som beskriver procedurer för skapande och validering av AdES-digitala signaturer, baserade på asymmetrisk kryptografi och offentliga nyckelcertifikat. Det här är den första versionen som ska antas som europeisk norm efter att tidigare varit en teknisk specifikation.

Dokumentet stöder EU-förordning nr 910/2014 och introducerar generella principer och signaturklasser för långsiktig verifierbarhet. Juridiska krav kan specificeras genom policyer enligt förordningen (EU) 910/2014.

Kommentarer välkomnas fram till den 16 juni!

Här kan du läsa & ladda ner standarden!

Uppdaterade krav för kortdistansutrustning (SRD).

24/05/07

Del 2 av standardserien EN 300 220 för kortdistansutrustning är här!

Dokumentet är en av de mest nedladdade standarderna i ETSI:s portfölj och den första versionen gavs ut 1993. Standarden täcker frekvensområdet 25 MHz till 1 000 MHz.
Jämfört med tidigare versioner har ett förtydligande gjorts angående kravet på maximal upptagen bandbredd som nu är uppdelad i två olika krav: upptagen bandbredd och sändarfrekvensstabilitet för att tydligt separera effekten av frekvensdrift på den sända signalen från andra effekter såsom modulation. Out-of-band transmissionsmasker har också delats upp i två olika krav, en spektrummask som gäller för driftskanalen och en separat spektrummask som gäller det tillåtna frekvensbandet.

Kommentarer välkomnas fram till den 3 juni!

Här kan du läsa & ladda ner standarden!

En helt ny standard!

24/04/30

Nu finns ett utkast för en helt ny harmoniserad standard för Wideband Data Transmission Systems (WDTS) som använder 57-71 GHz-bandet

Standarden är utarbetad av ETSI:s tekniska kommitté för bredbandsradiotillgångsnät (BRAN) och är nu i omröstningsfasen av ETSI:s godkännandeprocess.

Utrustning som följer denna standard kommer uppfylla de essentiella kraven i direktiv 2014/53/EU och kommer därmed få presumtion om överensstämmelse när standarden citeras i Europeiska unionens officiella tidning.

Förslag till hur ITS ska rösta mottages gärna, fram till och med den 19 maj!

Här kan du läsa & ladda ner standarden!

Ny generaldirektör för ETSI!

24/04/18

Den 16 april röstade ETSI generalförsamling fram Jan Ellsberger att ta
över rollen som generaldirektör för ETSI, en av de tre europeiska
standardiseringsorganisationerna för EU. Jan beräknas tillträda posten
inom någon månad, med placering vid ETSI huvudkontor i södra Frankrike.

Generalförsamlingen hade att välja mellan tre kandidater, vilka hade
tagits fram efter en öppen rekryteringsprocess vilken involverade mer än
tvåhundra kvalificerade kandidater. ITS VD respektive styrelseledamot,
Bettina Funk och Magnus Madfors, deltog i arbetet med att ta fram de
slutliga toppkandidater som nu ETSI generalförsamling hade att välja
mellan.

Med tidigare bakgrund inom standardiseringsarbete för Ericsson,
styrelsemedlem av ITS, samt mångårigt arbete med den europeiska
bilindustrins behov av standarder inom IKT-området, har Jan Ellsberger
en gedigen förståelse för behovet av ett fungerade samspel mellan alla
berörda aktörer för att upprätthålla ett effektivt
standardiseringssystem, där ETSI är en viktig aktör både för Europa och
globalt.

Röstning pågår!

24/04/12

Att bygga förtroende i onlinemiljön är nyckeln till ekonomisk och social utveckling. Bristande förtroende, särskilt på grund av en upplevd brist på säkerhet, gör att konsumenter, företag och förvaltningar tvekar att genomföra transaktioner elektroniskt och att ta till sig nya tjänster. Leverantörer av förtroendetjänster (Trust Service Providers (TSP)) är ofta en väsentlig del för att skapa förtroende mellan parter som gör transaktioner elektroniskt, särskilt i öppna offentliga nätverk, och kan till exempel användas för att tillhandahålla pålitlig identitetsinformation och hjälpa till att upprätta säker kommunikation mellan transaktionsparter.

Exempel på sådana leverantörer av förtroendetjänster är utfärdare av certifikat för offentliga nyckel, leverantörer av tidsstämplingstjänster, leverantörer av fjärrgenerering av elektroniska signaturer eller valideringstjänster. För att deltagare i elektronisk handel ska ha förtroende för säkerheten för dessa förtroendetjänster måste de ha förtroende för att TSP:s har upprättat en uppsättning procedurer, processer och säkerhetsåtgärder för att minimera de operativa och finansiella hoten och tillhörande riskerna.

Standarden under omröstning specificerar grundläggande policykrav för drift och förvaltningspraxis för TSP oavsett vilken tjänst de tillhandahåller, inklusive krav på cybersäkerhet som följer NIS2. Andra standarder, som adresserar en viss typ av förtroendetjänst, kan bygga på detta dokument för att identifiera tilläggskrav för en viss typ av förtroendetjänst.

Just nu pågår röstning av ETSI EN 319 401 V3.1.0 (2024-03).

Har du synpunkter på utkastet till standarden, som kan laddas ned här, är du varmt välkommen att höra av dig till ITS.

Standarder för omröstning!

24/02/14

Nu är två standarder för kortdistansutrustning tillgängliga för kommentarer och omröstning: Utkasten på ETSI EN 303 883-1 och -2 beskriver användningen av ultrabredband och hur man mäter sändare och mottagare.

Ultra Wide Band (UWB) är en radioteknologi som möjliggör en ny generation av höghastighetsdataöverföring för kortdistansutrustning, platsspårning och sensorer, vilket öppnar upp nya marknader med innovativa applikationer. UWB kan integreras som en del av portabel elektrisk utrustning såsom mobiltelefoner eller bärbara datorer.

Med en bred användning av olika frekvenser upp till flera gigahertz kan UWB möjliggöra platsspårning med hög noggrannhet, även genom hinder som väggar, möbler eller andra svåra radioutbredningsförhållanden.

För att dessa standarder ska fastställas som svenska standarder behöver vi dina kommentarer och förslag till omröstning!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

Vi har fyllt år!

24/01/16

För att fira detta speciella tillfälle delar vi stolt med oss av vår nya film som vi har arbetat med under hösten.

I filmen försöker vi på ett enkelt sätt förklara vår roll och hur viktiga standarder är för att säkerställa en smidig trådlös kommunikation i samhället. Hoppas att ni tycker om den!