112-dagen

23/02/11

Vet du om att du kan ringa 112 i hela Europa, om du är i en nödsituation? 

Idag den, 11 februari, är det internationella 112-dagen och dagens syfte är, som du kanske redan gissat, att sprida den här informationen till fler! 

En spännande nyhet är att ETSI tagit fram en ny standard som möjliggör överföring av positionsdata från den som ringer ett 112-samtal från en mobiltelefon. Detta kommer att kunna rädda många liv, då det kan användas när den som ringer antingen inte vet, har möjlighet eller är för sjuk för att kunna dela sin position med 112-operatören.  

Vår alldeles egna WG NI-grupp arbetar flitigt med standarder och frågor som rör 112. Till exempel arbetar de med hur 112-samtal routas i Sverige, vilket betyder att de säkerställer att alla 112-samtal hamnar hos rätt operatör och räddningstjänst.  

Utan att överdriva kan vi säga att jobbet som läggs ner på dessa standarder är livsviktiga. Vi behöver förstås också lyfta och tacka alla de som arbetar inom räddningstjänsten – ni räddar liv varje dag!  

Tack!  

Summering från Cybersecurity Standardisation Conference 2023

23/02/09

Konferensen inleddes med en paneldebatt där representanter från EU-kommissionen, de 3 europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI samt ENISA, EUs expertmyndighet för cybersäkerhet, fick ge sin syn på standardiseringens betydelse i EUs arbete med att stärka cybersäkerheten i unionen.

Kommissionen betonade att EU tidigare haft en alldeles för passiv hållning i cybersäkerhetsfrågor, det har funnits en bristande medvetenhet om riskerna och en tro att cyberangrepp ”inte kommer att drabba oss”. Cyberattackerna blir nu allt fler och allt mer avancerade. Digitaliseringen har spätt på utvecklingen, till exempel tydliggjordes under pandemin svårigheterna att skydda IT-miljön hos företag när anställda jobbar hemifrån.

Kommissionen ser harmoniserade europeiska standarder som en central komponent i arbetet med ökad cybersäkerhet och en förutsättning för att de många lagstiftningsinitiativ som EU nu tar i cybersäkerhetsområdet ska få avsedd verkan. Ett exempel är kommissionens förslag till Cyber Resilience Act (CRA). CRA är ett horisontellt ramverk som omfattar alla kommersiella digitala produkter på den inre marknaden. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att cybersäkerhet är en integrerad del av produktutvecklingen och att leverantörerna tar ansvar under produktens fulla livscykel. Harmoniserade standarder är ett sätt att konkretisera och detaljera de övergripande kraven i lagstiftningen. Standarderna som utvecklas av de europeiska standardiserings-organisationerna behöver innehålla tekniska säkerhetskrav på produkterna, krav på leverantörernas utvecklingsprocess och livscykelhantering samt krav på hur bedömning av överensstämmelse med dessa krav ska utföras (”assessment of conformity”).

CEN påpekade att det är tack vare standardisering som saker faktiskt fungerar. Det faktum att harmoniserade europeiska standarder ersätter nationella standarder, som kan ha motstridiga krav mellan olika länder, innebär en väsentlig sänkning av företags kostnader för ”compliance”. Vidare betonade CEN värdet av samarbete med internationella standardiseringsorganisationer och de möjligheter detta ger att påverka och sprida europeiska värden. CENELEC fortsatte med att betona att internationella standarder ofta är en bra utgångspunkt för harmoniserade standarder men att anpassning till kraven i europeisk lagstiftning ofta är nödvändig.  ETSI poängterade vikten av att fokusera på det globala samarbetet inom standardisering och det stora värde Europa bidrar med i detta. Det internationella standardiseringssystemet, som har varit en stor framgångsfaktor vid utvecklingen av t ex de globala mobilstandarderna, behöver upprätthållas för att undvika fragmentering.

Konferensen fortsatte sedan med presentationer om pågående arbete med de olika lagstiftningsinitiativen inom cybersäkerhetsområdet och relaterat arbete med utveckling av harmoniserade standarder. Detta omfattade CRA, eIDAS 2.0, RED, AI Act, Chip Act, Data Act och slutligen EUCS, certifieringsschemat för molntjänster som ENISA utvecklar tillsammans med CEN.

Jerker Berglund, ordförande ITS arbetsgrupp Cyber Security

Glöm inte att registrera dig!

23/02/08

Den 23 februari är alla ITS-medlemmar och svenska ETSI-medlemmar välkomna att delta i vårt webbinarie!

Vi kommer att prata om de pågående diskussionerna kring ETSI:s styrning och ETSI:s framtid som ESO. Därefter kommer alla som vill få vara med att diskutera förändringsförslag som rör ETSI:s medlemsstruktur och avgifter. Du har fått inbjudan via din mejladress.

Nu är det är dags att göra din röst hörd!

Cybersäkerhetskonferens

23/01/24

Den 7 februari går den sjunde årliga cybersäkerhetskonferensen av stapeln!

Under 2022:s konferens deltog 3000 experter och i år fortsätter den växa! Temat för årets konferens är ”European Standardization in support of the EU Legislation” och i år kommer det vara ett hybrid-event, med möjlighet att delta både på plats och online.

Programmet för konferensen består av 4 paneler med standardiseringsaktiviteter i de områden som berörs av den kommande EU-lagstiftningen: förslag på Cyber Resilience Act, översyn av eIDAS reglering och radioutrustningsdirektivet, förslag på EU Chips Act, Data Act, AI Act, m.m.

Konferensen anordnas av ENISA, EU-myndigheten för cybersäkerhet, tillsammans med de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI. De har som syfte att skapa och vårda dialoger mellan beslutsfattare, industrier, forskning och standardiseringsorgan, liksom andra som också påverkas av den nya EU-lagstiftningen.

Biljetterna till den fysiska konferensen har redan tagit slut, men det är fortfarande möjligt att köpa biljetter till den digitala delen av konferensen!

Läs mer om hur du kan delta i årets konferens på evenemangets hemsida: Cybersecurity Standardisation Conference 2023 — ENISA (europa.eu) 

Bettina Funk vald till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

22/11/29
ITS VD Bettina Funk

Under dagens generalförsamling den 29 november 2022 valdes Bettina Funk, ITS VD till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

ETSI:s generalförsamling är det högsta beslutsfattande organet inom ETSI och ansvarar för organisationens övergripande mål. Det kan handla om: policy, strategi, budget, utnämning av ETSI:s styrelse och generaldirektör samt godkännande av ändringar i stadgar och arbetsordning.

Generalförsamlingens ordförande är den högsta positionen inom ETSI och har ett särskilt strategiskt värde. Generalförsamlingens ordförande deltar i den så kallade Joint Precidency Group som omfattar CEN, CENELEC, ETSI och EU-kommissionen. Gruppen diskuterar strategiska frågor om framtiden för det europeiska standardiseringssystemet.

Bettina Funk har en bakgrund som telekommunikationsingenjör och var tidigare ledamot i ETSI:s styrelse. Genom sitt arbete i olika nationella standardiseringsorganisationer har Bettina lång erfarenhet av att representera olika typer av intressenter både nationellt och internationellt.

Bettina kommer att arbeta för att ETSI fortsatt ska ha ett starkt fotfäste inom den internationella standardiseringen, som en stabil europeisk standardiseringsorganisation. För att uppnå detta kommer hon att leda den förändringsprocess som tidigare initierats inom ETSI.

Bettinas mål är att hjälpa ETSI:s medlemmar att överbrygga klyftan mellan olika aktörer i en tid då social och politisk polarisering ökar, vilket påverkar deras vilja att samarbeta. Med sin starka tro på och erfarenhet av att leda stora grupper med vitt skilda intressen vet hon vad som krävs för att nå konsensus. Med ett målinriktat men ändå pragmatiskt förhållningssätt kombinerat med stor öppenhet och motivation är Bettina en ledare som har förtroendet att hålla ETSI à jour med den ständigt föränderliga omvärlden.

Nyligen nådde kommissionen, parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om nya regler för att stärka EU:s roll som global normgivare, vilket medför större inflytande för ITS.

22/10/27

Efter att kommissionen i februari publicerat sitt förslag till ändring av standardiseringsförordningen 1025/2012 har många intressenter, bland annat ITS, arbetat med att påverka den slutliga versionen. Syftet med den uppdaterade standardiseringsförordningen är att stärka EU:s roll som global normgivare.

Standarder ger förtroende för att en produkt eller tjänst är lämplig för ändamålet, är säker och inte kommer att skada människor eller miljön. Överensstämmelse med harmoniserade standarder garanterar att produkter som släpps ut på den inre marknaden är i linje med EU:s lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationer (ESO) – CEN, CENELEC och ETSI – har en exklusiv roll i att utföra standardiseringsarbete som begärts av kommissionen i EU:s intresse, politiska mål och värderingar. ETSI kommer fortsätta att leverera standarder kostnadsfritt, vilket kräver ett aktivt engagemang av alla intressenter på europeisk nivå.

ETSI planerar även att revidera sina procedurer för att göra standardiseringsarbetet ännu mer tillgängligt för alla intressenter. ITS uppgifter inkluderar i framtiden inte bara röstning om och fastställande av harmoniserade ETSI-standarder som svenska standarder, men kommer även som ny uppgift inkludera antagande av europeiska standardiseringsbegäranden.

Beslut att anta europeiska standardiseringsbegäran har tidigare tagits av ETSI:s styrelse, efter rekommendation av de berörda tekniska kommittéerna. Detta kommer i framtiden tas av de nationella standardiseringsorganisationerna (NSO) i ETSI såsom ITS. Det innebär ännu fler möjligheter för ITS medlemmar att få sina synpunkter hörda!

Här hittar du parlamentets pressmeddelande
Här hittar du ETSI:s pressmeddelande

Missa inte Network X, 18-20 oktober 2022 i Amsterdam!

22/10/06

Det är på Network X som telekom- och mobilindustrin möts för inspirerande dialoger!

Network X är det nya hemmet för det långvariga 5G World and Broadband World Forum, som kommer att bli komplementerad av det nyligen lanserade Telco Cloud som är designat för att täcka hela telekomekosystemets spektra.

ETSI och 3GPP kommer att ha en gemensam närvaro i 5G World utställningsmonter #G22 och kommer aktivt att bidra till konferensprogrammet med följande sessioner och talare:

  • A tour through the ETSI network automation landscape – 18th October, 2pm-4.30pm
  • ETSI F5G and Broadband Forum: Jointly Evolving towards Fibre to
    Everything & Everywhere – 19th October, 11am-1pm
  • Tech Discovery: ETSI Hackfest takeover – 19th October, 3.15pm-3.45pm
  • Panel discussion: Technologies that will transform the network and
    telco services, moderated by Adrian Scrase, ETSI CTO – 20th October, 11am-
    11.30am

Hela programmet finns här!

ETSI kommer även att ha sina OpenSourceMANO och TeraFlowSDN hackfester under eventet. För mer information klicka på länkarna här: OSM Hackfest and TFS Hackfest.

Ny rapport om IPv6-baserad blockkedja!

22/09/19

ETSI har precis släppt ETSI GR IPE 012, en ny grupprapport på IPv6-baserad blockkedja. Rapporten beskriver hur IPv6 kan användas av blockkedje-nätverk för att säkra direkta peer-to-peer-betalningar mellan slutanvändare, liksom den potentiella framtida rollen för IPv6 som viktig infrastruktur för att stödja blockkedjan.

Här hittar du rapporten: ETSI GR IPE 012

2008 hade Bitcoin ett genombrott inom peer-to-peer elektroniska kontanter och betalningar. Detta paradigm gjorde det möjligt för betalningar att skickas billigt över nätet, vilket gjorde det möjligt att använda IP-adresser för att kommunicera och slutföra transaktioner direkt mellan varandra via blockkedja. Trots sin potential avskrevs denna mekanism för direktbetalningar med IP-adresser senare på grund av den höga risken för cyberattacker och hacking som var förknippad med den IPv4-baserade internetinfrastrukturen vid den tiden.

I den nya rapporten ses modellen för peer-to-peer blockkedja-betalningar över igen i samband med moderna internetprotokoll, som DNSSEC och IPv6. En översikt som undersöker hur direkta onlinebetalningar kan återinföras i blockkedja-ekosystemet genom att utnyttja dessa säkra moderna tekniker finns med. I synnerhet beskriver rapporten nyckelhanteringsstrategier som kan användas för att länka IPv6-adresser med blockkedja-betalningar, vilket underlättar både online och offline utbyte av värde. Rapporten beskriver en mängd olika applikationer som kan stödjas av integrationen av IPv6 och kryptografiskt genererade adresser (CGA) med blockkedja. Ett exempel på detta skulle vara en privat IP-till-IP-meddelandeapplikation i kedjan.

Är du intresserad att vara med i framtagandet av likadana rapporter eller vill du diskutera med svenska experter kring detta tema, tveka inte att höra av dig till oss eller ansök direkt för din organisation att bli medlem.

Hör av er till oss på ITS här!

ETSI Enjoy! & Dansk Standard

22/05/13

I den senaste utgåvan av ETSI:s Enjoy! uppmärksammar tidskriften ITS systerorganisation Dansk Standard, den danska nationella standardiseringsorganisationen i ETSI.

Då ITS har lite längre erfarenhet inom ETSI har vi kunna hjälpa våra danska vänner med råd när det har behövts. Det är mycket glädjande att se Dansk Standard växa och vi ser fram emot många år med ett nära samarbete mellan Danmark och Sverige!

Här kan du läsa artikeln: ETSI_Enjoy_MAG_2022_N02_April