Standard ute för omröstning!

23/12/14

Just nu är ETSI EN 300 338-6 V1.3.0 ute för omröstning.

Denna standard utgör den sjätte delen av en omfattande serie och behandlar tekniska egenskaper samt mätmetoder för utrustning som genererar, överför och tar emot Digital Selective Calling (DSC) inom den maritima MF-, MF/HF- och/eller VHF-mobiltjänsten.

För en mer omfattande förståelse av serien, hänvisas det till fullständiga detaljer som återfinns i del 1, ETSI EN 300 338-1.

ITS välkomnar och uppmuntrar alla kommentarer och synpunkter på denna standard. Er input är värdefull för att säkerställa dess effektivitet och relevans. Tveka inte att dela med er av era åsikter!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

23/11/02

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9: Särskilda krav för trådlösa mikrofoner, liknande audiolänkutrustningar för radiofrekvens (RF), sladdlösa audioapparater, trådlösa övervakningssystem, elektro akustisk stimulering (EAS) och cochleaimplantat (CI) för elektromagnetisk kompatibilitet).

Syftet med denna arbetspunkt är att genomföra följande ändringar och tillägg:

  • Inkludera cochleaimplantat, vilket innebär att EN 300 422-4 kommer att inkluderas i omfattningen av denna standard.
  • Ta bort den text som krävs för att kunna lista standarden i Europeiska unionens officiella tidning (EU:s OT).
  • Granska och uppdatera alla referenser om så behövs.
  • Granska kraven med hänsyn till den ändrade omfattningen.
  • Inkorporera kommentarer och synpunkter som har levererats av HAS-konsulten, kommissionen och nationella standardiseringsorganisationer i EN 301 489-serien.

ITS WG SA diskuterade detta förslag på sitt senaste möte, den 31 oktober, och beslutat att stödja detta arbete.

Om du är en tillverkare av trådlösa mikrofoner, hörlurar, cochleaimplantat eller liknande produkter är du varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i arbetet eller vill ha mer information om denna standard!

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

23/10/04

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1 980 MHz till 2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz till 2 200 MHz (rymd-till-jord).

Denna standard täcker de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU, med fokus på kompletterande markkomponenter (CGC) för bredbandsystem. Syftet med arbetspunkten är att revidera EN 302 574-1 med avseende på konventionell CGC, med uppdaterade referenser till de publicerade versionerna av EN 301 908, version 13 och 15, samt att göra eventuella nödvändiga ändringar för att vara i linje med nuvarande förväntningar från Europeiska kommissionen och tillgängliga kommentarer.

Satellitsystem utgör en betydande del av våra kommunikationssystem, om du är intresserad av att delta i detta arbete så är du varmt välkommen!

Ny remiss ute!

23/09/28

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide.

Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör användas inom de allmänna svenska elektroniska kommunikationsnäten. Målet är att säkerställa en harmonisering av tonmeddelanden så att slutanvändarna enkelt kan förstå innebörden av dessa meddelanden. Historiskt sett har tonmeddelanden skapats av den ursprungliga operatören i ett land, vilket har skapat en mångfald av variationer.

Försök har gjorts på både internationell nivå, genom ITU-T, och på europeisk nivå genom ETSI för att harmonisera tonmeddelandena globalt och inom Europa. Tyvärr har dessa försök inte fullständigt lyckats, på grund av olika utmaningar och hinder. ITU-T har dock publicerat en sammanhållen lista över tonmeddelanden över hela världen som finns som en bilaga till ITU-T:s driftsdokument Operational Bulletin.

Den nya ITS Application Guide är avsedd att ersätta den äldre svenska standarden SS 63 63 63, som ursprungligen omfattade tonmeddelanden från ett GSM-baserat mobilnät (PLMN) som var sammankopplat med ett PSTN. Den nya specifikationen är inriktad på den svenska marknaden och har ingen tidigare utgåva. Arbetet med att utveckla guiden har pågått sedan år 2022.

Här kan du ladda ned och läsa remissen.

Remisstiden för synpunkter och kommentarer är senast den 12 oktober 2023. Eventuella synpunkter ska skickas till ITS (info@its.se) med en kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se).

Uppdatering av ASiC!

23/09/26

Nu har ETSI:s tekniska kommitté ESI, Electronic Signatures and Infrastructures, godkänt en ny arbetspunkt för uppdatering av ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 ASiC (Associated Signature Containers. Del 1: Building blocks and ASiC baseline containers).

Syftet med arbetspunkten är ”To implement CR 001 on EN 319162-1 Version 1.1.1 as in document ESI(22)076005 and other CRs reflecting discussion at ESI#78 after submission and approval by the TB. Other editorial issues such as outcome of Plugtests and eventually identified during the revision of the standard will be addressed as well”.

Vill du delta i arbetet hör av dig till oss!

Justeringar i ETSI-direktiven!

23/09/20

Bettina Funk, ETSI GA:s ordförande, förklarar förändringarna kring att ETSI GA #81c tog beslut att ändra ETSI-direktiven. Att det innebär ännu bättre möjligheter för mindre organisationer att påverka beslut inom ETSI.

”Generalförsamlingen ändrade antalet och viktningen av ETSI-medlemmarnas röster i relation till deras medlemsbidrag, vilket betyder att mindre organisationer nu andelsmässigt får en högre andel röster inom ETSI.”

En kritikpunkt som EU-kommissionen tog upp i sin standardiseringsstrategi 2022 var att mindre organisationer har ett väldigt lågt antal röster jämfört med stora organisationer, som framförallt har betydelse när man ska tillsätta ledande befattningar i ETSI:s styrelse.

ETSI:s medlemsmodell som bygger på att större organisationer betalar högre avgifter och i gengäld får fler antal röster än mindre organisationer bibehålls, men justeringarna betyder ändå en maktförlust för de större organisationerna.

En annan viktig förändring är att tillåta de nationella standardiseringsorganisationerna utanför EU/EEA att använda standarder som tagits fram på grund av en standardiseringsbegäran från kommissionen.

”NSO:erna utanför EU/EEA får fortfarande inte rösta på dokument som tas fram under en standardiseringsbegäran, men med ändringen får de nu vara delaktiga och framföra synpunkter i utvecklingsprocessen. Det innebär att CEPT-länderna även i framtiden kommer att vara harmoniserade, vilket är till stor fördel för europeiska aktörer eftersom det skapar en större inre marknad.”

Vill du veta mer om ETSI, ITS representation i ETSI eller det europeiska standardiseringssystemet?

Hör gärna av dig till oss!

Ny rapport om deepfake!

23/09/08

ETSI har precis släppt sin nya grupprapport för att begränsa AI-genererade Deepfakes. Rapporten ETSI GR SAI 011, släppt av gruppen Securing AI (ISG SAI), fokuserar på användningen av AI för att manipulera multimediaidentitetsrepresentationer och illustrerar följdriskerna, såväl som de åtgärder som kan vidtas för att mildra dem.

”AI-tekniker tillåter automatiserade manipulationer som tidigare krävde en stor mängd manuellt arbete, och i extrema fall kan de till och med skapa falska multimediadata från grunden. Deepfake kan också manipulera ljud- och videofiler på ett målinriktat sätt, samtidigt som en hög akustisk och visuell kvalitet bibehålls i resultaten, vilket i stort sett var omöjligt med tidigare standardteknik. AI-tekniker kan även användas för att manipulera ljud- och videofiler i en bredare mening, t.ex. genom att tillämpa ändringar på den visuella eller akustiska bakgrunden. Vår ETSI-rapport föreslår åtgärder för att mildra följdriskerna”, förklarar Scott Cadzow, ordförande för ETSI ISG SAI.

ETSI GR SAI 011 beskriver många av de mer omedelbara problem som uppkomsten av AI ger upphov till, särskilt användningen av AI-baserade tekniker för att automatiskt manipulera identitetsdata representerade i olika medieformat, såsom ljud, video och text. Rapporten beskriver de olika tekniska tillvägagångssätten, och den analyserar även hoten från deepfakes i olika attackscenarier.

Genom att analysera de metoder som används syftar ETSI-rapporten till att ge underlag för ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder för att mildra dessa hot, utöver att diskutera deras effektivitet och begränsningar.

ETSI:s ISG SAI är den enda standardiseringsgruppen som fokuserar på att säkra AI och den har redan släppt åtta rapporter. Gruppen arbetar för att rationalisera AI:s roll inom hotlandskapet och därigenom identifiera åtgärder som kommer att leda till en säker och säker utplacering av AI tillsammans med den befolkning som AI:n är avsedd att tjäna.

Rapporten finns att läsa på ETSI:s hemsida.

Välkomna på på förmöte!

23/09/07

Välkomna på förmöte till ETSI GA#81c hos ITS den 12 september kl: 09.00-10.00.

Alla ITS-medlemmar är inbjudna att delta antingen på plats eller via en länk. Anmäl dig till info@its.se för att få tillgång till länken och agendan finns tillgänglig redan nu på ITS-portalen!

Svenska ETSI-medlemmar kan lämna synpunkter skriftligen till info@its.se.

Välkommen!

Standard ute för omröstning!

23/08/06
elektroniska signaturer och infrastrukturer – närmare bestämt certifikatprofiler.

Just nu är ETSI EN 319 412-serien ute för omröstning.

Standardserien består av 5 delar och gäller elektroniska signaturer & infrastrukturer – närmare bestämt certifikatprofiler.

Syftet med den här serien är att maximera interoperabiliteten för system som utfärdar och använder certifikat enligt europeisk (EU) förordning nr 910/2014 (elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner) och i den bredare internationella miljön.

ITS välkomnar alla åsikter!

Alla standarder för omröstning hittar du här