WG Network Interworking (NI)

1. Direktiv

Detta dokument anger direktiven för Working Group “Network Interworking”.

2. Omfattning

Ge ut tekniska rapporter samt vid behov föreslå svensk nationell standard. Dessa kan i vissa fall vara underlag till föreskrifter och allmänna råd från PTS.

3. Målsättning

Gruppens målsättning är att säkerställa funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, samt funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät och dess IT-system och funktionella krav i gränssnitt mot andra externa IT-system i de fall europeisk eller internationell standard saknas.

4. Varaktighet

Gruppen är verksam så länge dess medlemmar anser att ett behov finns och ITS styrelse inte beslutar något annat.

5. Ansvarsområde

WG NI svarar för framtagning av förslag samt remissbehandling av svenska nationella överenskommelser eller tekniska rapporter inom området allmänna kommunikationsnät.

6. Arbetssätt

Gruppen träffas efter kallelse från ordförande. Detta sker beroende av aktuell arbetsbelastning, normalt 3 – 4 gånger per år.

Mötesprotokoll bör göras tillgänglig för alla medlemmar i denna grupp och ITS styrelse.

Gruppen ska till ITS styrelse föreslå en ordförande för godkännande och kan välja en sekreterare. Mandatperioden för ordförande är 2 år.

Möten bör kallas och ledas av ordföranden, alternativt genom sin sekreterare eller den person som företräder ITS, med e-post samt inbjudan från kalendern.

Medlemmarna uppmanas att meddela sin närvaro eller frånvaro före mötet.

7. Medlemskap

Gruppen är öppen för deltagande från alla ITS medlemmar och icke-ITS medlemmar om inbjuden till ett specifikt ämne från ordföranden i gruppen. Den bör omfatta företag, organisationer, institutioner och statliga myndigheter som är verksamma inom de områden som gruppen ansvar för.

Ordförande
Joakim Strålmark, PTS