Förändringar i ITS ledning

Svante Skeppstedt från CV

Svante Skeppstedt

Bruno von Niman som varit VD för ITS har från den 31/12 2014 slutat på ITS. ITS vill tacka honom för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till i sin fortsatta verksamhet. Svante Skeppstedt har från 1/1 2015 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Svante har en bakgrund i ABB och sedan många år inom standardisering främst inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Svante finns normalt i Kista och kan kontaktas på svante.skeppstedt@its.se alt. 070 300 9542.

Standardiseringsstrategin överlämnad

photo

Måndagen den 19 maj 2014 överlämnades Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Klicka här för  ytterligare information.

2015 års fullmäktigemöte

2015 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 23 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Den första timmen är endast för medlemmar; övriga intressenter och seniorer ansluter för den öppna delen vid kaffet kl. 11. ITS bjuder därefter alla på lunch som beräknas vara avslutad senast kl.14.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls torsdagen den 24 april 2014, på ITS i Kista.

EU:s datalagringsdirektiv* har ogiltigförklarats av EU-domstolen

ITS bevakar situationen med avseende på våra tekniska standarder (ETSI TS 102 657 och ITS Report ApG 27) men avvaktar regeringens, Post- och telestyrelsens (PTS) och ETSIs konsekvensanalys . Nästa arbetsmöte i ITS AG LI  (öppet för ITS alla medlemmar) planeras hållas onsdagen den 23 april, på ITS.

ITS har tagit fram en kort sammanfattning av vårt tekniska arbete inom detta område som kan erhållas på begäran; maila info(snabel-a)its.se.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte

2014 års Fullmäktigemöte i ITS kommer att äga rum på ITS, i Electrum i Kista (Kistagången 16), torsdagen den 24 april 2014, kl. 10.00.

Den öppna delen, där vi välkomnar ITS seniorer och övriga gäster, börjar kort efter kl. 11 och  innehåller två presentationer på temat trafikdatalagring och standardiseringsforskning:

– Joakim Strålmark, Senior Rådgivare, Post- och telestyrelsen och Ordförande i ITS AG 15 och AG LI, om ”ITS arbete med trafikdatalagringens tekniska aspekter”;

– Prof. Thomas Kalling, Standardisation Research Center, Lunds Universitet: ”ICT och Standards – En förutsättning för det Intelligenta och Hållbara Samhället, i Människans tjänst”.

Fullmäktigemötet avslutas med gemensam lunch (till omkring kl. 14).

Er anmälan till info@its.se emotses senast den 14 april 2014.

För vägbeskrivning och övriga detaljer, se http://www.elstandard.se/kontakt/index.asp

Varmt välkomna!

Tillgänglighetskrav lämpade för offentlig ICT-upphandling i Europa

EN 301 549 är godkänd och publicerad, tillsammans med tre tekniska rapporter (TR) och en Web Toolkit. För detaljer, se den gemensamma pressreleasen från ETSI, CEN och CENELEC här.

Ett hjärtligt tack till alla intressenter som har deltagit i arbetet och genom sitt uthållighet, engagemang och entusiasm skapat det mest avancerade och breda, funktionella kravdokument för IKT-tillgänglighet i Europa. Fortsättning följer…!

En svensk översättning av EN 301 549 planeras i samarbete med SIS.

 

ITS HAR FÖRENKLAT STANDARDISERINGEN

ITS HAR FÖRENKLAT STANDARDISERINGEN

Inga SS-EN längre från ITS

ITS har gett de europeiska standarderna (EN) deras eget rätta värde. Sedan mars 2002 har ITS slutat fastställa, som svensk standard (SS-), de europeiska standarderna (EN 300 000-serien) från ETSI. ETSI är erkänt av Kommissionen för europeisk telekomstandardisering. ITS är utsedd av Sveriges regering som statens erkända standardiseringsorgan inom ETSIs ansvarsområde.

Den svenska författningen (SFS 2029:1994) ålägger myndigheter att i sina tekniska föreskrifter hänvisa till europeiska eller internationella standarder. Kommissionen har konstaterat att så länge som en europeisk standarder har samma värde som en nationellt överförd standard behövs inte den nationella överföringsprocessen.

ITS beslut stämmer även med Kommissionens definition av europeisk standard (EN): standard som fastställts av ett europeiskt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig. (Direktiv 98/34 EEG). Det finns tre erkända standardiseringsorgan i Europa: CEN, CENELEC och ETSI.

ITS standarder helt gratis – tillgängliga på nätet

ITS tillhandahåller utan kostnad sina svenska nationella standarder och några av de upphävda standarderna från ITS hemsida (www.its.se). Sedan många år tillhandahåller ETSI alla sina standarder helt utan kostnad (www.etsi.org).

Kan vi få se denna utveckling för alla standarder?

Bo Viklund, VD på ITS, Informationstekniska standardiseringen, säger att han är fullt införstådd med att standardiseringen ofta finansieras genom de överskott som erhålls när standarderna säljs. Dessa intäkter används till standardiseringsprocessen inklusive översättningarna. Teleintressenterna har bedömt det viktigare att standarderna når ut och används än att försäljningsöverskotten skall användas till finansieringen av standardiseringen. Intressenterna har tagit på sig hela kostnaden för arbetet inklusive det elektroniska tillhandahållandet.

Till sist hoppas han att ITS steg att inte göra SS-EN av ETSIs standarder är ett viktigt steg mot ett direkt erkännande och användning av de europeiska standarderna.

ITS has stopped the transposition of ETSI EN 300 000 telecommunication series standards to Swedish Standards

ITS has stopped the transposition of ETSI EN 300 000 telecommunication series standards  to Swedish Standards

The Swedish regulation, SFS 1994:2029, Förordning om tekniska regler states:

§ 4 An Authority, who aims to change or withdraw a technical regulation or to adopt a new, should analyse if there is an international or European standard within the area and investigate if it is possible to adjust the regulation to the standard. This is also valid for proposal for such standards. The Authority should under such circumstances elaborate the regulation so it will be in line with the standard. (Free translation by the editor.)

It is clearly shown that references shall be made to international or European standards. This is also the objective in the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade and the EU 98/34/CEC Directive.

Equivalent rules are used in public procurement.

At a meeting in the EU 98/34 Directive Committee in January 2002 it was noted:

The chairman, Mr E Vardakas, concluded that this proposal is a national matter. Each NSO has its national regulation to follow, including the responsibilities to withdraw national conflicting standards. A national catalogue should be made available indicating the equivalence between the European and national standards.

In line with these statements the Board of ITS has decided, as by 2002-03-01, that ITS should cease the transposition of ETSI EN 300 000 series standards into Swedish Standards and withdraw any conflicting Swedish national standards when new ETSI EN standards are adopted. This decision has been confirmed the by the Board of the Swedish Standards Council, SSR (replaced from 2012 by ”Sveriges Standardiseringsförbund”).

ITS will not withdraw already adopted standards.

The decisions taken by ITS and SSR imply that ETSI EN standards are equivalent to transposed Swedish standards.