ITS HAR FÖRENKLAT STANDARDISERINGEN

ITS HAR FÖRENKLAT STANDARDISERINGEN

Inga SS-EN längre från ITS

ITS har gett de europeiska standarderna (EN) deras eget rätta värde. Sedan mars 2002 har ITS slutat fastställa, som svensk standard (SS-), de europeiska standarderna (EN 300 000-serien) från ETSI. ETSI är erkänt av Kommissionen för europeisk telekomstandardisering. ITS är utsedd av Sveriges regering som statens erkända standardiseringsorgan inom ETSIs ansvarsområde.

Den svenska författningen (SFS 2029:1994) ålägger myndigheter att i sina tekniska föreskrifter hänvisa till europeiska eller internationella standarder. Kommissionen har konstaterat att så länge som en europeisk standarder har samma värde som en nationellt överförd standard behövs inte den nationella överföringsprocessen.

ITS beslut stämmer även med Kommissionens definition av europeisk standard (EN): standard som fastställts av ett europeiskt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig. (Direktiv 98/34 EEG). Det finns tre erkända standardiseringsorgan i Europa: CEN, CENELEC och ETSI.

ITS standarder helt gratis – tillgängliga på nätet

ITS tillhandahåller utan kostnad sina svenska nationella standarder och några av de upphävda standarderna från ITS hemsida (www.its.se). Sedan många år tillhandahåller ETSI alla sina standarder helt utan kostnad (www.etsi.org).

Kan vi få se denna utveckling för alla standarder?

Bo Viklund, VD på ITS, Informationstekniska standardiseringen, säger att han är fullt införstådd med att standardiseringen ofta finansieras genom de överskott som erhålls när standarderna säljs. Dessa intäkter används till standardiseringsprocessen inklusive översättningarna. Teleintressenterna har bedömt det viktigare att standarderna når ut och används än att försäljningsöverskotten skall användas till finansieringen av standardiseringen. Intressenterna har tagit på sig hela kostnaden för arbetet inklusive det elektroniska tillhandahållandet.

Till sist hoppas han att ITS steg att inte göra SS-EN av ETSIs standarder är ett viktigt steg mot ett direkt erkännande och användning av de europeiska standarderna.