EU:s datalagringsdirektiv* har ogiltigförklarats av EU-domstolen

ITS bevakar situationen med avseende på våra tekniska standarder (ETSI TS 102 657 och ITS Report ApG 27) men avvaktar regeringens, Post- och telestyrelsens (PTS) och ETSIs konsekvensanalys . Nästa arbetsmöte i ITS AG LI  (öppet för ITS alla medlemmar) planeras hållas onsdagen den 23 april, på ITS.

ITS har tagit fram en kort sammanfattning av vårt tekniska arbete inom detta område som kan erhållas på begäran; maila info(snabel-a)its.se.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.