Kategoriarkiv: Egna nyheter

Skarpt läge för RED från och med 13 juni 2017

Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i Europarådets och parlamentets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (RE-direktivet eller RED).

Utrustning som uppfyller de gamla kraven i direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) och som har släppts ut på marknaden senast 12 juni 2017 får tillhandahållas på marknaden, dvs. säljas, även efter den 12 juni 2017. Utsläppande på marknaden innebär förenklat uttryckt att utrustningen fysiskt befinner sig på EUs inre marknad (som inkluderar även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz).

Det saknas fortfarande många harmoniserade standarder för RED. När det gäller kraven i art. 3.1 (elsäkerhets- och EMC-krav) kan tillverkaren använda sig av modul A (tillverkardeklaration) även om inga harmoniserade standarder finns tillgängliga eller används. När det gäller kraven i art. 3.2 och art. 3.3 (radiokrav och övriga krav) måste tillverkaren vända sig till ett anmält organ om det inte finns några harmoniserade standarder publicerade i EUs officiella tidning.

Post- och telestyrelsen har tagit fram faktablad för tillverkarens, importörens och distributörens ansvar samt ett faktablad som sammanfattar direktivets märknings- och informationskrav.

Kommissionen har tagit fram en lägesrapport om harmoniserade standarder för RED och publicerat ett vägledningsdokument, den så kallade RED-Guiden.

All information finns på PTS webbplats.

 

Förändringar i ITS ledning

Thomas Borglin

Svante Skeppstedt som varit ansvarig för ITS kansli från den 1/1 2015 lämnat över ansvaret till Thomas Borglin. ITS vill tacka Svante för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till när han nu går i pension. Thomas har från 1/6 2017 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Thomas har sedan många år varit verksam inom standardisering inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Thomas finns normalt i Kista och kan kontaktas på thomas.borglin@its.se alt. 070 300 9542.


2018 års ordinarie Fullmäktigemöte

2018 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2018, kl.10 – 12. på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 27 april 2017, på ITS i Kista.

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 27 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2016 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 3 maj 2016, på ITS i Kista.

Ny struktur och arbetssätt för arbetsgrupperna på ITS

Bakgrund

Den befintliga strukturen och arbetsuppgifterna för ITS-arbetsgrupper kan ses som ett historiskt arv som inte längre passar dagens behov. WG EHS (tidigare AG 3R) har haft informella diskussioner om hur man kan förbättra och rationalisera strukturen, uppgifterna och arbetssättet för arbetsgrupperna.

Styrelsen har vid sitt möte den 5 juni 2015 beslutat att genomföra den föreslagna förändringen.

Kort analys

ITS har flera viktiga uppgifter, bland annat:

  • Hanteringen av remisser av ENs samt harmoniserade standarder från ETSI. De flesta standarder som remissas kommer från kommittéer med ansvar för telekom- och radioutrustning, huvudsakligen BRAN, EE, ERM, HF, LI, MSG/TFES och RRS.
  • Telenätssamverkan mellan operatörer på nationell nivå.
  • Att ge ett gemensam forum för marknadsaktörer inom ITS-verksamhetsområdet där en branschorganisation saknas.

Flera medlemmar i ITS har engelska som koncernspråk och önskar att arbetsgrupperna får sina namn på engelska för att underlätta för förståelse vid spridning av dokument från arbetsgrupperna.

Den nya arbetsgruppsorganisationen.

  • WG Standards Approval som idag benämns WG EHS (tidigare AG 3R) ska hantera samtliga remisser och omröstningar av ENs och harmoniserade ENs.
  • WG Network Interworking nuvarande AG 15.
  • WG ETSI General Assembly nuvande AG3 med uppgiften att förbereda det svenska ställningstagandet till GA-möten.
  • WG Lawful Interception nuvarande AG LI
  • WG Human Factors nuvarande AG HF.
  • Accessibility Forum nuvarande AG 9.

Deltagandet i alla WG är i normalfall begränsat till ITS-medlemmar.

Deltagandet i Accessibililty Forum är däremot inte begränsat till medlemmar i ITS. Det är tillåtet att WG Human Factors och Accessibility Forum vid behov har gemensamma möten.

Det viktigaste i förslaget är att WG Standards Approval får ett totalt ansvar för hanteringen av röstningen på samtliga standarder från ETSI som ligger inom ITS ansvarsområde. De övriga grupperna får formulera synpunkter och förslag till omröstning för hantering av sina ETSI standarder som ligger inom ITS ansvarsområde till WG Standards Approval. Alla berörda ITS-medlemmar som har standarder att hantera får självfallet delta i WG Standards Approval.

Det första steget är att samtliga arbetsgrupper uppgiften att uppdatera/anpassa sina ToRs